Nỗi oan thiên cổ của Hàn Tín

Nỗi oan thiên cổ của Hàn Tín

Hàn Tín vốn được coi là công thần khai quốc, là đại tướng quân bách chiến bách thắng giúp Lưu Bang lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Tuy nhiên, số phận của Hàn Tín cũng như nhiều công thần khác, đều phải nhận một kết cục bi thảm.

  1. Tề Vương đến nước Sở, đi Vân Mộng

Continue reading

Travel Trí: Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ

Ngày xuân, mời các bạn trai gái thuộc mọi thành phần – bình về câu này: “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. (Trong bối cảnh hội nhập và bình đẳng giới).

 

Đây là câu nói của Khổng Tử trong sách Đại Học. Có nghĩa là tu chính bản thân mình, rồi mới giữ gia đình chỉnh tề, rồi quản trị đất nước, rồi mới bình định thiên hạ. Continue reading